2020-11-20

Deklaracja dostępności serwisu https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

 

Wstęp Deklaracji

Starostwo Powiatowe w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej BIP https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 323248100

Fax: +48 323248211

E-mail: kancelaria@mikolowski.pl

Adres korespondencyjny: ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-06-10

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.

 

Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:

  • multimedia nadawane na żywo

  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

  • mapy

  • treści, które nie zostały przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie wytworzone

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-24

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Edward Dawidowski, adres poczty elektronicznej edward.dawidowski@mikolow.starostwo.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 32 48 171. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo- skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

W Starostwie Powiatowym w Mikołowie w zakresie PJM (polskiego języka migowego) jest przeszkolony jeden pracownik.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez:

Do budynku i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie działa winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mająca oznaczenia w alfabecie Braille’a. Krawędzi schodów wewnątrz urzędu zostały oznaczone pasami ostrzegawczymi.

W Starostwie Powiatowym w Mikołowie nie ma pętli indukcyjnych. Poza windą, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.


 

Koordynator Dostępności w Starostwie Powiatowym w Mikołowie

Joanna Krzyżowska

email: joanna.krzyzowska@mikolow.starostwo.gov.pl

telefon: 32 3248173


 

Zespół ds. Dostępności w Starostwie Powiatowym w Mikołowie

Grażyna Sarnes (w zakresie dostępności architektonicznej)

email: grazyna.sarnes@mikolow.starostwo.gov.pl

telefon: 32 32481250

 

Edward Dawidowski (w zakresie dostępności cyfrowej)

email: edward.dawidowski@mikolow.starostwo.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się